2014-2015 н.р.

І семестр

Засідання 1.

Від 1 вересня 2014 року

 1. Про підсумки роботи кафедри за 2013-2014 н.р. та завдання на 2014-2015 н.р.
 2. Про організацію проходження педпрактики студентами 5 курсу.
 3. Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри на 2014-2015 н.р.
 4. Затвердження плану роботи кафедри на 2014-2015 н.р.
 5. Затвердження графіків проведення консультацій, контролю за самостійною роботою студентів, проведення індивідуальних занять.
 6. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів.
 7. Різне

Засідання 2.

від  24  вересня 2014 року

 1. Аналіз якості знань студентів з предметів кафедри на стаціонарі і заочному відділах за літню екзаменаційну сесію та заходи по її поліпшенню ( доповідає доц. Дубінський  В.А.).
 2. Організація самостійної роботи студентів історичного  факультету та заходи щодо її поліпшення ( доповідає  доц. Бо ровець І.І.)
 3. Обговорення   тексту лекції доц. Опрі  І.А. з історії країн Латинської  Америки.
 4. Затвердження тематики курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, їх виконавців та наукових керівників.
 5. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів, навчальних програм та внесених до них доповнень і змін.
 6. Про зміни до НМК з предметів, що викладаються за кредитно-модульною системою.

Засідання 3.

Від  29  жовтня 2014 року

 1. Атестація аспірантів кафедри всесвітньої історії  за 2013-2014 н.р.
 2. Стан виконання кваліфікаційних робіт студентами ІV- V курсів ( доповідають студенти та наукові керівники )
 3. Про профорієнтаційну роботу кафедри в світлі умов прийому до ВНЗ у 2015 році ( доповідає проф. Копилов С.А.)
 4. Стан проведення педагогічної практики студентами V курсу ( доповідає Верстюк В.В.)
 5. Про стан виховної роботи викладачів кафедри зі студентами стаціонару та заходи по її поліпшенню ( доповідає Опря І.А.)
 6. Різне

Засідання 4.

     Від   26 листопада  2014 року

 1. Результати проведення педагогічної  практики студентів 5 курсу (доповідає ст. викл.  Верстюк  В.В.)
 2. Результати обговорення на ректораті питання  «Організація самостійної роботи студентів історичного факультету та заходи щодо її поліпшення» (доповідає зав. кафедри, проф. С.А.Копилов)
 3. Підготовка кафедри до проведення зимової екзаменаційної сесії (доповідає зав. кафедри, проф. С.А.Копилов)
 4. Затвердження екзаменаційних білетів з предметів кафедри.
 5. Обговорення тексту кандидатської дисертації  Калуцького С.С. на тему « Українська держава середини ХVІІ століття в науковій творчості В’ячеслава Липинського»
 6. Про внесення змін до критеріїв оцінювання виробничої (педагогічної) практики студентів IV курсу (Галузь знань 0203 “Гуманітарні науки” Напрям підготовки 6.020302 “Історія*” (денна та заочна форми навчання)) та V курсу (Галузь знань 0203 “Гуманітарні науки” Спеціальність 7.02030201 “Історія*” (денна і заочна форми навчання)) (Доп. Верстюк В. В.).
 7. Різне

Засідання № 5

від    29 грудня  2014 року

 1. Підсумки наукової роботи членів кафедри за 2014 р. та завдання на 2015 рік.
 2. Стан виконання викладачами навчального  навантаження та індивідуальних планів роботи за І семестр 2014-2015 н.р.
 3. Затвердження плану роботи кафедри на наступний семестр.
 4. Різне.

Засідання  № 6

від    21  січня  2015 року

 1. Розробка освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців освітніх напрямів «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст» на засіданні колективу  кафедри всесвітньої  історії (Доповідає В.А.Дубінський).
 2. Про результати зимової екзаменаційної сесії з дисциплін кафедри всесвітньої історії ( Доповідає А.В.Опря)
 3. Про результати перевірки заяви студентів педагогічного факультету ( доповідає С.А.Копилов)
 4. Про підготовку проведення педагогічної практики студентів освітнього рівня « бакалавр» напряму підготовки « Історія» ( доповідає  В.Верстюк)
 5. Про затвердження теми кандидатської дисертації  Гандзюка Костянтина  Андрійовича « Моделі державної служби в країнах Центрально-Східної  Європи: джерелознавчий  аспект» за спеціальністю 07.00.06 – «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»
 6. Різне

Засідання № 7

     від    24 лютого  2015 року

 1. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри всесвітньої історії Боровцю І.І.
 2. Обговорення відкритої лекції з курсу «Нова історія країн Європи та Америки 1870-1918 рр.» на тему «Основні тенденції історичного розвитку країн Європи та Америки у 1870-х — 1914 рр.». викладача кафедри всесвітньої історії, кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії І.І. Боровця.
 3. Звіт студентів V-VІ кусів про виконання ними дипломних і магістерських робіт.
 4. Різне

Засідання  №  8

від    24 березня  2015 року

 1. Підсумки проходження педагогічної практики студентів 4 курсу ( Доповідає    ст. викл. Верстюк  В.В.).
 2. Про заходи кафедри у  випадку виникнення надзвичайної  ситуації ( Доповідає проф. Копилов  С.А.)
 3. Про проведення профорієнтаційної  роботи викладачами кафедри ( Доповідає  доц.Дубінський  В.А.)
 4. Про наукові видання у 2015 році та проведення круглого столу «Ранньомодерна історія України : проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату» ( Доповідає  проф. Степанков  В.С.)
 5. Затвердження звіту про проходження стажування Степанкова  В.С. д.і.н., професора кафедри всесвітньої  історії в Інституті історії України НАН України
 6. Різне

      Засідання №  9

     від  14 квітня  2015 року

 1. Стан виконання кваліфікаційних  робіт студентами заочної форми  навчання.
 2. Звіт аспірантів кафедри по виконанню ними навчального  плану
 3. Затвердження основної і додаткової програми кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.06 « Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».
 4. Обговорення дисертації Майора  Р.І. на тему « Український  національний рух у Закарпатті та особливості його розвитку ( 1848-1919 рр.) на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук.
 5. Затвердження відгуку на автореферат дисертації Омельковця Олександра Ярославовича «Громадсько-політична, інформаційна та видавнича діяльність осередків « Смолоскип» у Франції і США ( 1950-1980-ті роки)», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.
 6. Затвердити тему кандидатської дисертації Марцінишина А. А. « Сільський соціум Правобережної  України середини 40-х – першої половини 60-х рр. через призму повсякдення»
 1. Різне

  Засідання  №  10

   від  19  травня  2015 року

 1. Про підготовку кафедри до перевірки державною інспекцією навчальних закладів  України
 2. Про рекомендацію студентів спеціальності 6.020302, 7.02030201, 8.02030201  « Історія» щодо отримання дипломів із відзнакою.
 3. Затвердженя тематики спецкурсів і спецсемінарів на 2015-2016 н.р.
 4. Затвердження екзаменаційних білетів  на державні іспити по спеціальності 7.02030201 « Історія».
 5. Обговорення дисертації Синяка  С.Л. « Порльські парамілітарні організації на Волині 1921-1939 рр. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Науковий керівник – к.і.н., доцент Шеретюк  В.М.
 6. Попередній захист кваліфікаційних робіт спеціальності 6.020302, 7.02030201, 8.02030201  « Історія».

Засідання № 11

Від 25 червня 2015 року

 1. Звіт кафедри за 2014-2015 н.р. та його обговорення.
 2. Про підсумки виконання індивідуальних планів викладачів кафедри за 2014-2015 н.р.
 3. Про розробку і вдосконалення, і доповнення навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі всесвітньої  історії.
 4. Про стан виконання дисертаційних робіт викладачами кафедри І.А.Опрею, В.В.Верстюком, О.А.Югою.
 5. Звіт аспірантів про стан виконання ними запланованих видів робіт.
 6. Про попереднє навантаження викладачів кафедри на 2015-2016 н.р.
 7. Різне

 

Завідувач кафедри

д.і.н., професор                                                                                                                                                  С.А.Копилов